Verplichte certificering uitzendbureaus

Verplichte certificering uitzendbureaus 

Let op:  het wetsvoorstel voor verplichte certificering is vervangen door een ander wetsvoorstel: Wet toelating terbeschikkingstelling arbeidskrachten (Wtta).

 

Lees hier wat jij moet weten over deze Toelatingsplicht voor uitzendbureaus om te mogen uitzenden en wat het voor jouw flexbureau betekend.

 

Meer informatie over uitzenden? Over bijvoorbeeld de kosten van een uitzendkracht? We delen graag onze kennis en hebben de uitzend topics per onderwerp gebundeld. Klik op de button om alle topics van uitzenden te bekijken.

Geschreven door:
Geschreven door:
HR Consultant / marketeer

Waarom certificering 

De grootste reden voor de invoering van de certificering is om malafide uitzendbureaus te bestrijden en kwetsbare (buitenlandse) flexkrachten beter te beschermen. De verplichte certificering was reeds voorgesteld door de commissie Roemer (Aanjaagteam Arbeidsmigranten) en is dus door het kabinet in 2022 opgenomen in het beleid. 

 

Maar deze certificering geldt niet alleen voor flexbureaus met arbeidsmigranten. Alle flexbureaus, bemiddelaars, detacheerders die in Nederland aan ‘ter beschikkingstelling van arbeid’ doen zoals bedoeld in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) moeten vanaf 1 januari 2025 gecertificeerd zijn.

 

De certificering dient ook voor de bescherming van uitzendbureaus die zich wél netjes aan de regels houden. Dus dat zij niet het slachtoffer worden van oneerlijke concurrentie van malafide uitzendbureaus die hun uitzendkrachten uitknijpen en zo goedkopere flexkrachten kunnen leveren. 

 

Zoals gezegd wordt het dus ook voor inleners verplicht om vanaf 2025 uitsluitend zaken te doen met uitzendbureaus die gecertificeerd zijn. 

 

Let op: tekst gaat verder onder het blauwe branche /  cao tekstblok

Controle

Het succes van zo’n certificering valt of staat met controle. De Nederlandse Arbeidsinspectie neemt deze klus voor haar rekening. Hiervoor wordt structureel 10,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.  Het is de bedoeling dat de Arbeidsinspectie wordt uitgebreid met negentig fte. In jip-en-janneketaal; er moeten 90 nieuwe full time medewerkers aangesteld worden om de controles uit te voeren.

Eisen certificering  

Er bestaat al een certificering voor flexbureaus. Dat is de NEN-certificering (NEN 4400-1). Deze is echter vrijwillig. Aanvullend op de NEN-certificering komen dus de volgende verplichtingen: 

 

1] Betaling van het juiste loon op grond van de loonverhoudingsnorm (gelijke arbeid = gelijk loon)

De Arbeidsinspectie krijgt de bevoegdheid om bij een inlener binnen te vallen en te controleren of de flexkracht correct betaald wordt (in overeenstemming met de functie in het contract). 

 

2] Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor de rechtspersoon;

Met als doel dat een malafide ondernemer geweerd wordt van het starten van een uitzendbureau. 

 

3] Een bankgarantie van € 100.000,-

De aanvrager van het certificaat moet een waarborgsom neerleggen van € 100.000,-. Voor startende uitleners is de bankgarantie € 50.000,-. Bij goed werkgeverschap kan na 4 jaar de bankgarantie vervallen onder voorwaarde dat het uitzendbureau ook daadwerkelijk arbeidskrachten heeft uitgeleend.  

 

4] Toch geen bankgarantie? Overgangsrecht 

Het uitzendbureau dat in 2025 al meer dan vier jaar lang flexkrachten uitzendt, kan worden vrijgesteld van de bankgarantie. Dit kan alleen als het uitzendbureau een verklaring betalingsgedrag van de Belastingdienst kan voorleggen en vier jaar bij de KvK ingeschreven staat met de Waadi-registratie.

 

Dit komt omdat deze bankgarantie vooral bedoeld is om ‘vluchtig ondernemerschap’ tegen te gaan. Dus om malafide uitzendbureaus tegen te gaan die na een jaar fout ondernemerschap met de noorderzon vertrekken. Dus als jij als uitzendondernemer al jaren actief bent en kunt bewijzen dat je dus al vier jaar bij de KvK ingeschreven staat mét de Waadi-registratie én een verklaring kan voorleggen van goed betalingsgedrag, dan ben je dus vrijgesteld van de bankgarantie.

 

5] Het aanbieden van SNF gecertificeerde huisvesting (voor arbeidsmigranten)

 

6] Het doorgeven van informatie over veiligheid op de werkplek (door de uitlener)

 

7] Controle op pensioenaansluiting bij het juiste pensioenfonds

Hoe lang geldt een certificering

Het certificaat kent een looptijd van vier jaar. Na deze periode kan het flexbureau verlenging van het certificaat aanvragen. Bij die verlenging bestaat er de mogelijkheid dat de bankgarantie vrijvalt. Het flexbureau moet dan wel aan de volgende voorwaarden hebben voldaan:

 

1]  het certificaat gedurende deze looptijd van vier jaar heeft behouden

2] in deze periode aantoonbaar arbeidskrachten heeft uitgeleend 

 

Het kabinet is van mening dat het risico op vluchtig ondernemerschap na deze periode geringer is.

De certificeringsplicht blijft wel bestaan en daarmee ook de controle op naleving van de regels.

Startende uitzenders

Startende uitzenders krijgen een tijdelijk certificaat voor maximaal zes maanden.

Planning certificeringsplicht voor uitzenders

De overheid wil haast maken met de invoering van het certificeringstelsel. Om daad bij het woord te voegen is de volgende planning gemaakt.


Voorjaar 2023: Wetsvoorstel naar de Tweede Kamer

 

Voorjaar 2023: Uitbereiding Arbeidsinspectie om certificeringsplicht te handhaven

 

Begin 2024: Start invoer certificeringsstelsel (na instemming Eerste Kamer)

 

Zomer 2024: Oprichting nieuwe organisatie Certificerende Instelling (CI), die dan ook operationeel is voor het uitgeven van de certificaten

 

Augustus 2024: alle flexbureaus, detacheerders en arbeidsbemiddelaars die onder de WAADI vallen, vragen een certificaat aan. Let op: Doe dit bij voorkeur vóór 1 augustus 2024 zodat je voor 1 januari 2025 in bezit bent van de certificering of gebruik kunt maken van het ingroeimodel / overgangsrecht.

 

1 januari 2025: Flexbureaus zonder certificering mogen geen arbeidskrachten beschikbaar stellen.  Doen ze dat wel, dan worden zij daarvoor ‘beboet’*.  Inleners die zaken doen met niet gecertificeerde uitzendbureaus worden ook ‘beboet’*. Vanaf 1 januari wordt er streng gehandhaafd door de Arbeidsinspectie.

 

Beboet houdt in dat, en we citeren de minister in haar brief d.d. 5 juli 2022 aan de Kamer: “……dit zou kunnen leiden tot een last onder dwangsom, boete, waarschuwing of bevel preventieve stillegging, of eventueel het opstellen van een proces-verbaal op grond van een economisch delict.”

 

In jip-en-janneketaal; de Arbeidsinspectie kijkt hoe ernstig de situatie is en aan de hand daarvan wordt bepaald wat de strafmaat is dat zelfs tot sluiting van het uitzendbureau kan leiden.

 

Ingroeimodel (overgangsrecht)

Flexbureaus worden dus verzocht om vóór 1 augustus 2024 een certificaat aan te vragen. Flexbureaus die dat doen vallen dan onder het overgangsrecht. Het voordeel hiervan is dat je in de periode dat het Certificerings Instituut (CI) jouw flexbureau beoordeelt, je gewoon kunt blijven uitzenden of uitlenen ook als de datum van 1 januari 2025 al gepasseerd is. Het overgangsrecht is geldig tot het moment dat het CI een besluit heeft genomen.

 

LET OP: Dit zijn verouderde gegevens. Bekijk hier de meest actuele informatie.

Meer over slimme Backoffice Software en Services voor flexbureaus?

Waarmee kunnen wij jou helpen?