Europese uitzendrichtlijn

Europese Uitzendrichtlijn – wat is dat?

De Europese uitzendrichtlijn (2008/104/EG) is opgesteld door de Europese Unie. De richtlijn bevat regels voor het werken met uitzendkrachten. Lidstaten van de EU, zoals Nederland, moeten deze richtlijnen volgen.

 

Wat regelt de Europese Uitzendrichtlijn?

Het KED, Kenniscentrum Europa Decentraal, verwoordt het als volgt: “Decentrale overheden die werken met uitzendkrachten, moeten rekening houden met de Uitzendrichtlijn (2008/104/EG). Deze richtlijn regelt de gelijke behandeling van uitzendkrachten en werknemers van inlenende organisaties door een kader op te richten voor arbeidsvoorwaarden.”

 

Piek en ziek

In de richtlijn staat vaak benoemd dat het uitzendwerk bij de inlener tijdelijk dient te zijn. In de volksmond benoemd als piek en ziek. Maar wat is tijdelijk? Het is aan de nationale rechter om te beoordelen of de het werk van tijdelijke aard is of dat het een ongewenste manier is om flexibel te blijven en dus geen contract voor onbepaalde tijd te hoeven aanbieden.

In de praktijk

Maar hoe werkt het in de praktijk? Marita Hoogeveen (Köster Advocaten) geeft tekst en uitleg op uitzendplatform Flexmarkt:

“Uitspraak van het Hof van 17 maart 2022 (inzake Daimler): “De uitzendrichtlijn vereist niet dat lidstaten een maximale termijn van uitzenden naar één inlener opnemen in hun wetgeving. Evenmin is vereist dat uitzenden wordt beperkt tot enkel piek of ziek. Het begrip tijdelijk in de Uitzendrichtlijn ziet op de intentie van partijen bij de terbeschikkingstelling, en niet op de aard van het werk bij de inlener.”

 

Het expertisecentrum Europees Recht verwoordt het als volgt: “Vaste functies of functies die niet worden uitgeoefend om afwezige werknemers te vervangen kunnen tijdelijk door een uitzendkracht worden uitgeoefend. Het EU-recht verplicht de lidstaten niet om vast te stellen vanaf welke duur een terbeschikkingstelling van een uitzendkracht niet meer als ‘tijdelijk’ kan worden aangemerkt. De toewijzing van achtereenvolgende opdrachten aan een uitzendkracht mag echter niet tot doel hebben om de tijdelijke aard van een terbeschikkingstelling te omzeilen.”

 

Kortom: De Europese Uitzendrichtlijn schrijft geen maximale termijn voor van uitzendwerk van een uitzendkracht bij één inlener. Ook het fenomeen uitzenden bij uitsluitende ziek of piek gaat niet op.

 

Let op: tekst gaat verder onder het blauwe branche / cao tekstblok

Misbruik

Zoals eerder vermeld schrijft de Europese Uitzendrichtlijn geen maximale termijn voor van uitzendwerk van een uitzendkracht bij één inlener. Maar let op! Bij langdurig uitzendwerk bij dezelfde inlener op basis van opvolgende contracten voor bepaalde tijd kan de rechter beoordelen dat er sprake is van misbruik van de Europese Uitzendrichtlijn. Dit noemt men dan dat het een ‘kunstmatige constructie’ is. En dus niet wenselijk.

 

Marita Hoogeveen (Köster Advocaten), in het artikel op Flexmarkt, licht toe: “Er is sprake van misbruik als de terbeschikkingstelling bij diezelfde inlener op kunstmatige wijze in de vorm van opvolgende tijdelijke contracten wordt gegoten, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een tussenliggende periode van iets meer dan zes maanden, om de uitzendkracht vervolgens weer aan dezelfde inlener ter beschikking te stellen. Als daar geen objectieve verklaring voor kan worden gegeven, bijvoorbeeld dat het gaat om opvulling van piekarbeid op wisselende plekken bij de inlener, kan de rechter misbruik aannemen.”

 

Als flexondernemer moet je dan ook voortdurend toetsen wat wel en niet binnen de regels valt. Slim is dan ook om bij twijfel een expert in te schakelen.

 

Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia

Waarmee kunnen wij jou helpen?