Wat is een Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst – wat is dat?

Wat is een arbeidsovereenkomst? Art. 7:610 BW verwoordt het als volgt: “De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten”. De overeenkomst wordt ook vaak arbeidscontract genoemd.

 

 

Kenmerken van een arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is te herkennen aan de volgende voorwaarden:

 1. Werkgever is verplicht tot betaling van loon
 2. Werknemer dient de werkzaamheden persoonlijk verrichten
 3. Tussen de werkgever en werknemer bestaat een gezagsverhouding*

*onder gezagsverhouding bedoelen we dat de werknemer onder toezicht en/of leiding van de werkgever werkzaamheden verricht.

 

Kortom; er is sprake van een arbeidsovereenkomst als een persoon arbeid verricht voor een ander. Dat die persoon hiervoor betaalt wordt door die ander. En dat die ander leiding en toezicht geeft op de persoon die de werkzaamheden verricht.

 

Een arbeidsovereenkomst is een wederkerige overeenkomst (Art. 6:261 BW). Dat wil zeggen dat er twee partijen zijn die de overeenkomst sluiten door de overeenkomst te ondertekenen.

 

Arbeidsovereenkomst voorwaarden

Er bestaan drie voorwaarden voor een totstandkoming van een arbeidsovereenkomst.

 

 •  Handelingsbekwaamheid (Art. 3:32 BW)
  Je dient de bevoegdheid te hebben om een arbeidsovereenkomst af te sluiten. Kinderen onder de 16 jaar zijn niet bevoegd dat te doen. Vandaar dat de ouders/verzorgers de arbeidsovereenkomst voor hun kids dienen te ondertekenen. Kinderen vanaf 16 jaar zijn dat wel.  (Art. 612 lid 1: “Een minderjarige die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, is bekwaam tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst”
 • Wilsovereenstemming (Art. 6:217 BW)
  Anders gezegd: de wederzijdse bereidheid van werkgever en werknemer om een overeenkomst te sluiten met al haar ‘juridische gevolgen’.
 • Een geoorloofde oorzaak (Art. 3:40 BW)
  Dit houdt in de je je wel aan de regels dient te houden. Anders gezegd; dat de overeenkomst niet in strijd mag zijn  met ‘de wet en de  zeden’ etc.

Wat staat er in de arbeidsovereenkomst?

Als werkgever ben jij verplicht je te houden aan de regels bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst. Hierin moet je voldoen aan de wet; Art. 7:655 BW:
De werkgever is verplicht aan de werknemer een schriftelijke of elektronische opgave te verstrekken met ten minste de volgende gegevens:

 1. naam en woonplaats van partijen;
 2. de plaats of plaatsen waar de arbeid wordt verricht;
 3. de functie van de werknemer of de aard van zijn arbeid;
 4. het tijdstip van indiensttreding;
 5. indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, de duur van de overeenkomst;
 6. de aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van de aanspraak;
 7. de duur van de door partijen in acht te nemen opzegtermijnen of de wijze van berekening van deze termijnen;
 8. het loon en de termijn van uitbetaling alsmede, indien het loon afhankelijk is van de uitkomsten van de te verrichten arbeid, de per dag of per week aan te bieden hoeveelheid arbeid, de prijs per stuk en de tijd die redelijkerwijs met de uitvoering is gemoeid;
 9. de gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week;
 10. of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling;
 11. indien de werknemer voor een langere termijn dan een maand werkzaam zal zijn buiten Nederland, mede de duur van die werkzaamheid, de huisvesting, de toepasselijkheid van de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving dan wel opgave van de voor de uitvoering van die wetgeving verantwoordelijke organen, de geldsoort waarin betaling zal plaatsvinden, de vergoedingen waarop de werknemer recht heeft en de wijze waarop de terugkeer geregeld is;
 12. de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan;
 13. of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst is als bedoeld in artikel 690

 

Het opstellen van een arbeidsovereenkomst is een secuur klusje. Fouten hierin hebben grote gevolgen. Laat je dan ook goed adviseren door de juridische afdeling van jouw branchevereniging en/of arbeidsrecht jurist of advocaat.

 

Let op; tekst gaat verder onder het blauwe branche en cao tekstblok

Bijzondere overeenkomsten

Het lijkt op een arbeidsovereenkomst maar is het niet. Andere soorten overeenkomsten om werk te verrichten. We kunnen de volgende overeenkomsten onderscheiden:

 

 1. Overeenkomt tot aanneming van werk (Art. 7:750 BW)

“Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld”

 

In jip-en-janneketaal; de zzp’er / aannemer spreekt af dat in opdracht van de opdrachtgever een dakopbouw plaatst.  Het volgende wordt overeengekomen:

 

 • Resultaatverplichting (het plaatsen van de dakopbouw)
 • Werk van stoffelijke aard (de dakopbouw)
 • Geen gezagsverhouding (de opdrachtgever vertelt de zzp’er niet hoe het werk gedaan moet worden, dat bepaalt de zzp’er/aannemer zelf. De opdrachtgever heeft dus geen gezag over hoe de zzp’er/aannemer zijn werk uitvoert)

 

 1. Overeenkomt van opdracht (Art. 7:400 BW)

“De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken”

 

In jip-en-janneketaal: de zzp’er/aannemer spreekt af dat er in opdracht van de opdrachtgever een website met een webshop ontwerpt. Het volgende wordt overeengekomen:

 

 • Inspanningsverplichting (het ontwerpen van de website en webshop)
 • Werk van niet-stoffelijke aard (leveren van een dienst zoals het ontwerpen en maken van een website)
 • Geen gezagsverhouding (de opdrachtgever vertelt de zzp’er niet hoe het werk gedaan moet worden, dat bepaalt de zzp’er/aannemer zelf. De opdrachtgever heeft dus geen gezag over hoe de zzp’er /aannemer zijn werk uitvoert)
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia

Waarmee kunnen wij jou helpen?