Zorg VVT cao

Zorg VVT Cao

De VVT Cao regelt de arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, vergoedingen, toeslagen, pensioen en verlof van zo’n 500.000 medewerkers binnen de verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg. Hiermee is de VVT Cao ook wel Cao Zorg genoemd de grootste cao van het land. De gewijzigde en verlengde CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg 2022-2024 heeft nu als titel: De cliënt centraal, de medewerker op één!

Cao looptijd

In 2023 zijn er diverse onderhandeling geweest en wijzigingen doorgevoerd. Vanaf 1 maart 2024 bijvoorbeeld stijgt het loon met 2,5% en per 1 oktober 2024 wederom met 2,5%. De nieuwe CAO teksten zijn echter nog niet klaar. De meest recente cao, met daarin de belangrijke wijzigingen, download je hier.

Normale arbeidsduur VVT Cao

De arbeidsduur per week is standaard 36 uur. Werkgever en werknemer kunnen een hogere wekelijkse gemiddelde arbeidsduur dan gemiddeld 36 uur overeenkomen. Dat mag maximaal 40 uur zijn.

Maximale werktijd per dag

De maximaal 10 uur per dienst.

 

Let op: In principe gelden de bepalingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit voor werknemers vanaf 18 jaar. Per dienst kan dus maximaal tien uur gewerkt worden binnen de door de werkgever vastgestelde werktijden. Is er een noodgeval of zoals de cao het verwoordt “een incidentele, onvoorziene wijziging van omstandigheden” dan mag de werkgever vragen om maximaal twaalf uur per dienst te werken.

Voor medewerker > 55 jaar

Als je 55 jaar of ouder bent dan word je niet ingeroosterd voor een nacht-, bereikbaarheids-, aanwezigheids- (waaronder slaapdienst) of consignatiedienst tussen 23.00 en 07.00, tenzij de medewerker het niet erg vindt en daar dus geen bezwaar tegen heeft.

Vrije weekenden

Jaarlijks in ieder geval 22 weekenden vrij. De werkgever kan verzoeken minder vrije weekenden in te plannen. Dit kan nooit minder zijn dan 17 vrije weekenden per jaar. Als je uitsluitend werkzaam bent in de weekenden kan je je werkgever verzoeken afwijkende afspraken te maken over het aantal vrije weekenden.

Periodieke loonsverhoging

Er zijn ook periodieke loonstijgingen. Ieder jaar hebben medewerkers in de Cao VVT recht op een periodieke loonsverhoging. Medewerkers beginnen in een bepaalde periodiek/schaal. En schuiven een jaar later op naar een hogere periodiek/schaal.

Kostenvergoedingen

De VVT Cao kent één kostenvergoeding: reiskosten. Hierbij maken we onderscheid in woon-werkverkeerkilometers:

 1. Eigen vervoer
 2. Openbaar vervoer

 

Dus als de medewerker werkzaam is op een vaste locatie (de werklocatie) ontvang hij / zij een tegemoetkoming in de reiskosten voor woon-werkverkeer volgens de VVT Cao. Deze tegemoetkoming hangt af van het vervoermiddel waarmee je reist.  Reis je met openbaar vervoer dan is de vergoeding gebaseerd op de laagste klasse van het openbaar vervoer.

 

Voor het bezoeken van cliënten in de wijk geldt een uitgebreide vergoedingsregeling. Zie bladzijde 22 van de Cao VVT – Hoofdstuk 4 – artikel 4.5.2 Vergoeding werkverkeer; reizen naar, van en tussen cliënten/locaties.

Structurele eindejaarsuitkering

Werknemers werkzaam onder de VVT Cao ontvangen in november een eindejaarsuitkering van 8,33%. De opbouw van je eindejaarsuitkering is gebaseerd op 8,33% van het door de medewerker in de periode december tot en met november verdiende salaris.

 

Let op: Uitzendkrachten hebben ook recht op de eindejaarsuitkering omdat de structurele eindejaarsuitkering een onderdeel is van de inlenersbeloning vanaf 2023!

Vakantiebijslag

Deze vakantiebijslag is 8% van het maandelijks ontvangen salaris inclusief eventueel meerwerk.

Voor flexbureaus die uitzenden in de zorg/VVT Cao

 • Uitzenden via backoffice platform paydia
 • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot

Loondoorbetaling bij ziekte

1ste jaar van verzuim/ziekte: 100%. Het 2de jaar van verzuim/ziekte is 70% niet lager dan het WML.

Vakantie-uren

Per kalenderjaar 144 uren wettelijke en 58,4 uren bovenwettelijke doorbetaalde vakantie-uren bij een gemiddelde arbeidsduur van 36 uren per week. Daarnaast ontvang je 35 extra bovenwettelijke vakantie-uren.

 

Werkt de medeweker meer of minder dan de gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week, dan zijn de vakantie-uren naar verhouding berekend op basis van de eigen arbeidsduur. Op verzoek kunnen de (extra) bovenwettelijke vakantie-uren uitbetaald, daarbij wordt rekening gehouden met het wettelijke fiscale regime.

Overwerk specifiek voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Bij voltijd dienstverband met een salaris inpassingstabel nummer 48 of lager vergoeding bestaat de vergoeding uit:

 1. Compensatie in vrije tijd, gelijk aan het aantal overgewerkte uren
 2. Een toeslag in de vorm van een percentage van het uurloon en deze houdt in wanneer je overwerkt tussen 06.00 uur en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag je een toeslag ontvangt van 25%

 

Voor de eerste vijf overgewerkte uren in een periode van 7 dagen ontvang je deze toeslag van 25 %, voor de overwerkuren daarboven ontvang je een toeslag van 50%:

 • 50% als je overwerkt tussen 22.00 uur en 06.00 uur op maandag tot en met vrijdag
 • 75% als je overwerkt op zaterdag tot 18.00 en op vrije dagen (de dag, met uitzondering van zondag of feestdag, waarop je volgens de voor jou vastgestelde werktijdenregeling niet hoeft te werken)
 • 100% als je overwerkt op zaterdag vanaf 18.00 uur, op zon- en feestdagen tussen 00.00 en 24.00 uur en op 24 en 31 december tussen 18.00 en 24.00 uur

Overwerk specifiek voor Thuiszorgorganisaties

Als je een voltijd of deeltijd dienstverband -met een salaris lager dan FWG 65- bent overeengekomen en je werkt over, ontvang je een compensatie in vrije tijd, gelijk aan het aantal uren dat je overwerk heeft geduurd.

Uitzendkrachten in de zorg VVT Cao

Werken als uitzendkracht in de zorg en je valt onder de VVT Cao dan wordt de inlenersbeloning toegepast. De volgende onderdelen vallen onder deze inlenersbeloning:

 1. Hetzelfde loon conform loonschalen
 2. Initiële loonsverhogingen
 3. Periodieke loonsverhogingen
 4. Toeslagen voor overwerk/onregelmatige uren
 5. Onkostenvergoedingen zoals reiskosten

 

Dit wordt vanaf 2022 aangevuld met:

 • Eenmalige uitkeringen en thuiswerkvergoeding indien dit van toepassing is bij de inlener
 • Loonsverhogingen met terugwerkende kracht
 • Inschaling behouden indien uitzendkracht binnen 12 maanden terug is bij dezelfde inlener of inlener met dezelfde cao.

 

En vanaf 2023 wordt dit aangevuld met:

 • Vaste eindejaarsuitkering conform de voorwaarden die gelden bij de opdrachtgever/inlener.

Let op!

De informatie die we delen op deze pagina is een overzicht van de een gangbare punten uit de VVT CAO. Deze cao bestaat echter uit ca. 57 pagina’s en bevat nog meer informatie over o.a. verlofregelingen. Wil je het naadje van de kous weten? Check dan hier de VVT  Cao.

 

Voor flexbureaus die uitzenden in de zorg

 • Uitzenden via backoffice platform paydia
 • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot
foto-gang-flexpedia
21

Waarmee kunnen wij jou helpen?