Update 8: Aanpassing NOW
en NOW 2.0 in hoofdlijnen

Nieuwsbericht coronavirus

Het kabinet heeft aanpassingen in de NOW, tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid aangekondigd en een nieuw pakket aan maatregelingen gepresenteerd onder de naam NOW 2.0. In samenwerking met VRF Advocaten zetten we de belangrijkste punten voor je op een rij. Let wel, de definitieve uitwerking moet nog volgen. Dus deze kan wijzigingen dan wel een andere nuancering bevatten.

 

NOW 2.0

 • 1. NOW wordt met drie maanden verlengd, hierna te noemen ‘NOW 2.0’. Het doel van de NOW 2.0 is ongewijzigd. Het gaat nog steeds om werkbehoud bij een minimale omzetdaling van 20%
 • 2. NOW 2.0 kan naar alle waarschijnlijkheid per 6 juli a.s. worden aangevraagd en duurt tot en met 31 augustus 2020.
 • 3. NOW 2.0 gaat om een tegemoetkoming voor de maanden juni tot en met augustus 2020.
 • 4. De maximale vergoeding is 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Voor de loonsom wordt gekeken naar de maand maart 2020. Hierover is echter in de visie van VRF Advocaten nog wel een onduidelijkheid, die met name voor de flexmarkt nadelig kan uitpakken. De maand maart 2020 kent in tegenstelling tot april en mei 2020 namelijk een loonaangifte periode van 5 weken. Dit zou dan betekenen dat de referentiemaand maart over de nieuwe drie maand periode te hoog zou zijn. Rekensom maart is vijf weken x 3 (maanden) = 15 weken, terwijl de meetperiode maximaal 13 weken heeft. Wij zullen hier aandacht voor vragen bij politieke vertegenwoordigers.
 • 5. De meetperiode van de omzetdaling is juni, juli en augustus, waarbij voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.
 • 6. Werkgevers moeten 100% loon doorbetalen als ze NOW 2.0 aanvragen. VRF Advocaten vraagt zich overigens af of dit juridisch kan, omdat in bepaalde sectoren bij verval van werk of bijvoorbeeld bij ziekte niet 100% loon wordt betaald. Wordt vervolgd dus.
 • 7. Er wordt weer een voorschot verstrekt van 80% van de tegemoetkoming.
 • 8. Subsidies die de ondernemer ontvangt bij NOW 1.0 en NOW 2.0 tellen mee voor de omzetdaling. Dit geldt ook voor de Vaste Lasten tegemoetkoming die eveneens is aangekondigd (afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving krijgen bedrijven een tegemoetkoming in de vaste lasten tot een maximum van 20k voor de duur van drie maanden, mits je 30% omzetdaling hebt. De sectoren onder TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren door COVID-19) komen voor deze compensatie in aanmerking. Het is nog niet bekend of dit ook voor andere sectoren gaat gelden of dat er sectoren worden toegevoegd, omdat de verwachting is dat bepaalde sectoren pas later de na-ijl effecten ondervinden).
 • 9. Ook bij NOW 2.0 kan achteraf bij de definitieve beschikking een nabetaling of terugvordering aan de orde zijn.
 • 10. Bij NOW 2.0 is bedrijfseconomisch ontslag in de periode 1 juni tot en met 31 augustus 2020 mogelijk en geldt een 100% correctie op de hoogte van de loonsom van de werknemers, waarvoor ontslag is aangevraagd. De boete van 50% is eraf. Let wel, je moet bij bedrijfseconomisch ontslag nog steeds naar het UWV om toestemming te krijgen en je bent de transitievergoeding dan verschuldigd. Daarnaast blijven de regels uit de Wet melding collectief ontslag (WMCO) ook gelden. Dit betekent dat bij ontslag van 20 of meer werknemers in één regio overleg dient plaats te vinden met de vakbonden over het voorgenomen ontslag en mag de aanvraag van ontslag niet eerder worden ingediend dan vier weken nadat de zogenoemde WMCO melding is gedaan aan de vakbonden.
 • 11. Werkgevers krijgen een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om bij of om te scholen. Er komt een crisispakket ‘NL leert door’, waarmee scholing kan worden gestimuleerd. Dit is voor zowel werknemers, flexwerkers alsmede zzp’ers toegankelijk. Beoogde inwerkingtreding van dit pakket is juli tot en met eind 2020.
 •  12. De informatieplicht aan de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (Pvt) of werknemers als de NOW-subsidie wordt aangevraagd blijft gehandhaafd.
 •  13. De compensatie van werkgeverslasten wordt verhoogd van 30% naar 40%.

 

Aanpassingen NOW 1.0

 • 1. Voor werkgevers met een seizoen patroon of werkgevers die om andere redenen een te lage niet representatieve loonsom in januari hadden (ten opzicht van de subsidieperiode maart tot en met mei 2020) komt een automatische aanpassing bij de vaststellingsaanvraag. Als de loonsom in maart tot en met mei hoger is dan drie maal de loonsom van januari, wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen. De loonsom van april wordt dan wel gemaximeerd op de loonsom van maart (peildatum 15 mei). Hierdoor gaat het totale subsidiebedrag omhoog. De aanpassing leidt alleen tot compensatie van de vaststelling, maar niet tot wijziging van de bevoorschotting. Heb je dus een hogere loonsom in maart tot en met mei dan in januari, dan is dit voordeliger en word je als het goed is automatisch gecompenseerd. Dit betekent ook dat de dertiende maand in de maand januari eruit wordt gefilterd.
 • 2. Heb je de NOW 1.0 en NOW 2.0 allebei aangevraagd, of heb je alleen NOW 2.0 aangevraagd, dan kun je de vaststellingsaanvraag indienen na afloop van de tweede aanvraag (NOW 2.0).
 • 3. Heb je alleen de NOW 1.0 subsidie aangevraagd, dan kun je vanaf 7 september a.s. de vaststellingsaanvraag indienen bij het UWV.

Uiteraard moeten we de exacte uitwerking nog afwachten. Zodra we daarover meer weten, melden wij ons weer.

 

Hoe nu verder?

Direct meer informatie over financiële maatregelingen voor ondernemers zoals het Noodloket en uitstel van betaling van belastingen?
Check dan hier de site van de overheid met een handige FAQ en overzicht voor ondernemers.

Eerdere corona updates van Flexpedia teruglezen: Check hier onze corona-pagina op onze website.

 

Dit is voor nu onze update rondom het coronavirus. Mocht er iets niet duidelijk zijn? Neem dan contact op met jouw HR Consultant. Zij helpen je graag verder.